Tomasz Chudy Natalia Robakowska Milosz Zwierzyk

Zapytanie poselskie w sprawie budowy obwodnicy Kobylina

4 stycznia 2013 r.

Szanowny Panie Ministrze!

Mieszkańcy Kobylina, w powiecie krotoszyńskim, apelują o wybudowanie obwodnicy ich miasta w pasie drogi krajowej nr 36. Konsekwencją dużego natężenia ruchu w Kobylinie są narastające zanieczyszczenia, które wpływają na stan zdrowia mieszkańców. Szczególne zaś zagrożenie stanowią ciężarówki i autobusy przemieszczające się wąskimi uliczkami o ostrych zakrętach – pękają ściany budynków od hałasu, drgań i otarć.

Budowa obwodnicy pozwoli kilkutonowym pojazdom omijać gęsto zabudowane centrum. Ponadto inwestycja skróci czas przejazdu, poprawi komunikację oraz bezpieczeństwo mieszkańców. Warto zaznaczyć, iż realizacja inwestycji pozwoli na poprawę komunikacji oraz przyniesie szansę na dalszy rozwój gospodarczy miasta jak i powiatów.

Zdaniem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad realizacja tej inwestycji będzie możliwa około 2025 roku co dla mieszkańców i samorządowców jest trudne do zaakceptowania. Warto dodać, że przy DK 36 w Kobylinie znajdują się trzy obiekty oświatowe.

W związku z zaistniałą sytuacją zwracam się do Pana Ministra z pytaniami:
1. Jakie działania podejmuje GDDKiA w sprawie budowy obwodnicy Kobylina?
2. Kiedy i po spełnieniu jakich warunków może zostać wybudowana obwodnica Kobylina?

Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Tadeusza Jarmuziewicza

W odpowiedzi na zapytanie Pana Posła Macieja Orzechowskiego przekazane przy piśmie z dnia 23 stycznia br. (sygn. akt SPSr024-3105/13) w sprawie budowy obwodnicy Kobylina w ciągu drogi krajowej nr 36, przekazuję poniższe stanowisko.

Realizacja nowych inwestycji drogowych w Polsce odbywa się na podstawie przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 25 stycznia 2011 r. Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015, który w związku z obecną sytuacją ekonomiczną kraju musiał zostać dostosowany do aktualnych możliwości finansowych państwa. Przyjęte limity są niewystarczające, aby zrealizować wszystkie zadania, nawet te bardzo istotne z punktu widzenia uwarunkowań regionalnych. Zadanie polegające na budowie obwodnicy Kobylina nie zostało ujęte w Programie. W konsekwencji zadanie to nie posiada zapewnionych źródeł finansowania i nie będzie realizowane w obecnej perspektywie finansowej.

Należy również zwrócić uwagę, że zgodnie z opracowanym przez GDDKiA w 2010 r. Generalnym Pomiarem Ruchu na odcinkach dróg krajowych przebiegających przez miejscowość Kobylin nie stwierdzono natężenia ruchu uzasadniającego do pilnej budowy obejścia rzeczonej miejscowości (średnia krajowa wynosi 9888 poj./dobę):
– dk nr 36 Dłoń – Kobylin 2859 poj./dobę,
– dk nr 36 Kobylin – Krotoszyn 5088 poj./dobę.

Równocześnie informuję, że w nowej perspektywie finansowej przewidziane jest stworzenie możliwości realizacji obwodnic na drogach krajowych przez samorządowe władze przy współfinansowaniu z budżetu środków europejskich. Mechanizm ten ma na celu przyspieszenie realizacji projektów, które z powodu ograniczonych możliwości finansowych nie będą mogły być realizowane z budżetu GDDKiA.