Tomasz Chudy Natalia Robakowska Milosz Zwierzyk

Interpelacja w sprawie zasad wypłacania i rozliczania dotacji dla przedszkoli

14 maja 2013 r.

Szanowna Pani Minister!

Zgodnie z decyzją Rady Ministrów od września 2013 roku opłata jaką poniosą rodzice za szóstą i każdą kolejną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wyniesie 1 złotych. Zdecydowano, że dotacja dla samorządów terytorialnych będzie naliczana na wszystkie dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego.

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna formularze służące do rozliczenia państwowej dotacji na przedszkola, którą otrzymały gminy budzą zastrzeżenia. Można z nich wywnioskować, iż dotacją są objęte dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. Wobec tego dofinansowanie nie uwzględniałoby sześciolatków.

W związku z powyższą sytuacją zwracam się do Pani Minister z pytaniami:
1. Czy dotacja przedszkolna obejmuje wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkoli od września 2013 czy tylko dzieci w wieku 2,5 do 5 lat?
2. Czy gminy mogą uwzględniać w formularzach dzieci sześcioletnie?
3. Czy i kiedy formularze zostaną zaktualizowane?

Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Macieja Jakubowskiego

Odpowiadając na interpelację Pana Posła na Sejm RP Macieja Bolesława Orzechowskiego w sprawie zasad wypłacania i rozliczania dotacji dla przedszkoli (SPS – 023 -17844/13), proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Zgodnie z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, który jest obecnie przedmiotem prac Sejmu RP, roczna kwota dotacji z budżetu państwa przypadać będzie na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy. Wysokość dotacji celowej na dany rok będzie obliczana jako iloczyn kwoty rocznej i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalanej na podstawie danych z bazy systemu informacji oświatowej (SIO) według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Obecna propozycja uwzględnia przy naliczaniu dotacji również dzieci 6-letnie odbywające obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Wysokość dotacji, będzie pomniejszana o kwotę dotacji przypadającą na dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, nieprzyjętych w danym roku szkolnym do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, a którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego.

Projekt ww. ustawy zawiera również upoważnienie dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do określenia, w drodze rozporządzenia, m.in. trybu, sposobu rozliczania dotacji oraz wzoru formularza rocznego rozliczania wykorzystania dotacji. Sposób rozliczania dotacji uwzględni konieczność zwrotu części dotacji w przypadku zmniejszenia się liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w roku, którego dotyczy dotacja, w stosunku do liczby dzieci, na które dotacja została naliczona. W okresie przejściowym, tj. w 2013 i 2014 r. zostało zaprojektowane rozwiązanie, które nie przewiduje zwrotu dotacji w przypadku zmniejszenia się liczby dzieci 6-letnich. W tym okresie, w związku z obejmowaniem ww. grupy dzieci obowiązkiem szkolnym, będzie następowało zmniejszanie się, w stosunku do poprzedniego roku, liczby dzieci 6 – letnich korzystających z wychowania przedszkolnego. Jest to rozwiązanie bardzo korzystne dla gmin gdyż uchroni samorządy, w których nie byłoby możliwe uzupełnienie ubytku dzieci 6-letnich dziećmi młodszymi przed koniecznością zwrotów części dotacji.

Ponadto informuję, że 21 maja 2013 r. połączone Komisje Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP przyjęły rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1312) i skierowały go do drugiego czytania.