Tomasz Chudy Natalia Robakowska Milosz Zwierzyk

Interpelacja w sprawie odpowiedzialności za bezpieczeństwo na boiskach sportowych, ogólnodostępnych

12 lipca 2013 r.

Szanowna Pani Minister!

W całym kraju przy szkołach udostępniane są dzieciom, młodzieży i dorosłym mieszkańcom boiska sportowe. Wszystkie z nich są dostępne dla społeczności lokalnej w czasie wolnym od zajęć. W większości szkoły, ze względów finansowych, nie zapewniają korzystającym opiekuna bądź animatora sportu.

W związku z zapytaniami dyrektorów placówek oświatowych zwracamy się do Pani Minister z następującymi pytaniami:
1. Kto i w jakim zakresie odpowiada za bezpieczeństwo na szkolnych obiektach sportowych, osób z nich korzystających w czasie wolnym od zajęć i niewynikającym z harmonogramu i planu pracy szkoły?
2. Kto ponosi odpowiedzialność za wypadek na tym obiekcie?
3. Jakie działania powinien podjąć dyrektor szkoły aby zminimalizować ryzyko wypadku na boisku?

Odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Tadeusza Sławeckiego

Odpowiadając na interpelację Pana Posła Macieja Bolesława Orzechowskiego oraz grupy postów – (SPS-023-19739/13) – w sprawie odpowiedzialności za bezpieczeństwo na boiskach sportowych uprzejmie informuję:

Minister Edukacji Narodowej stworzył ramy prawne, które wyraźnie wskazują podmioty odpowiedzialne za bezpieczne i higieniczne warunki pracy i wychowania w szkole. Przepis prawny zawarty w § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach precyzuje obowiązek dyrektora szkoły w tym zakresie. Zgodnie z ww. przepisem dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo w trakcie zajęć organizowanych przez szkołę, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz określa warunki ich poprawy. Z ustaleń kontroli sporządza się protokół, którego kopia przekazywana jest organowi prowadzącemu. Dyrektor szkoły zawsze ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo podczas używania urządzeń sportowych należących do szkoły.

Jednocześnie informuję, że nadzór nad szkołą w kwestiach przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów oraz przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki – zgodnie z art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, póz. 2572, z późn. zm.) – pełni organ prowadzący szkołę lub placówkę. Właściwa współpraca między dyrektorem szkoły a organem prowadzącym oraz rzetelna analiza protokołów z kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki jest sposobem wyeliminowania czynników zwiększających prawdopodobieństwo nieszczęśliwego wypadku w obiekcie sportowym.

W celu zbadania okoliczności wypadku każdorazowo przeprowadzane jest postępowanie powypadkowe oraz powoływany jest zespół powypadkowy (§ 42 cytowanego rozporządzenia), który szczegółowo analizuje konkretne wydarzenie. Dodatkowo dyrektor szkoły omawia z pracownikami szkoły lub placówki okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do ich zapobiegania.