Tomasz Chudy Natalia Robakowska Milosz Zwierzyk

Zapytanie poselskie w sprawie remontu torów kolejowych na odcinku Ostrów Wielkopolski – Oleśnica

19 sierpnia 2013 r.

Szanowny Panie Ministrze!

Trasa łącząca Ostrów Wielkopolski z Oleśnicą to bardzo newralgiczny odcinek linii kolejowej prowadzącej do Wrocławia. Podróż zabiera znacznie więcej czasu niż byłoby to konieczne z powodu wielu ograniczeń prędkości wynikających ze złego stanu torów. Tymczasem z pociągu często korzystają osoby młode, dojeżdżające ze szkół do domów.

W związku z powyższą sytuacją zwracam się do Pana Ministra z pytaniami:
1. Kiedy rozpoczną się prace remontowe na odcinku Ostrów Wielkopolski – Wrocław?
2. Jaki będzie zakres prac na powyższym odcinku?
3. W jakim stanie technicznym jest wspomniana linia kolejowa? Z jaką prędkością poruszają się tam pociągi?

Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Andrzeja Massela

W odpowiedzi na interpelację Pana Posła Macieja Orzechowskiego, skierowaną do Pana Sławomira Nowaka, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, przy piśmie SPS-024-4953/13 w sprawie remontu torów kolejowych na odcinku Ostrów Wielkopolski -Oleśnica, przedstawiam poniższe stanowisko. Relacja Ostrów Wielkopolski – Oleśnica przebiega następującymi liniami kolejowymi:
– linia kolejowa nr 355 Ostrów Wlkp. – Grabowno Wielkie,
– linia kolejowa nr 281 Oleśnica – Chojnice na odcinku Grabowno Wielkie – Oleśnica.

Linia ta ma duże znaczenie w przewozach pasażerskich (połączenie Warszawa – Łódź -Wrocław), których organizatorem jest Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, jak również w przewozach towarowych (wywóz kruszyw z terenu Śląska).

Według informacji przekazanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. stan torów szlakowych i torów głównych zasadniczych na stacjach linii kolejowych omawianej relacji przedstawia się następująco:
linia_kolejowa_355_281 003

Zgodnie z Regulaminem przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych ramach rozkładu jazdy 2012/2013 maksymalna prędkość dla pociągów pasażerskich i autobusów szynowych na omawianym odcinku wynosi 40 – 120 km/h, natomiast dla pociągów towarowych maksymalna prędkość wynosi 40 – 80 km/h.

Z informacji uzyskanych od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na odcinku Ostrów Wielkopolski – Oleśnica znajdują się 42 ograniczenia prędkości rozkładowej pociągów na długości 54,538 km, co skutkuje wydłużeniem czasu przejazdu pociągu o 66,5 minuty w stosunku do zakładanego czasu przejazdu pociągu bez istniejących ograniczeń. PKP PLK S.A. szacuje koszt likwidacji wyżej wymienionych ograniczeń prędkości na kwotę około 42 mln zł.

Ze względu na duże koszty likwidacji ograniczeń prędkości oraz duży ruch pociągów (30 – 60 pociągów na dobę) PKP PLK S.A. nie jest w stanie wykonać zadań naprawczych polegających na likwidacji tych ograniczeń prędkości w ramach bieżącej działalności operacyjnej. Wykonywane są jedynie roboty, które zapewniają bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów z obowiązującymi parametrami eksploatacyjnymi. Dla osiągnięcia poprawy stanu technicznego linii kolejowych w dłuższym okresie czasu wymagane są działania inwestycyjne. Dlatego też, dla linii kolejowej nr 355 opracowywany jest przez zarządcę infrastruktury rzeczowy plan robót inwestycyjnych z uwzględnieniem możliwości rozpoczęcia ich jeszcze w bieżącym roku. Dla linii kolejowej nr 281 zadanie inwestycyjne dotyczące remontu całej linii, w tym przedmiotowego odcinka, PKP PLK S.A. planuje do realizacji w okresie finansowania UE 2014-2020 (współfinansowanie w ramach nowego programu operacyjnego lub ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

W obecnie przygotowywanej aktualizacji Wieloletniego Programu inwestycji Kolejowych zaplanowano następujące działania inwestycyjne na linii kolejowej nr 355:
• Projekt pn. poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych – etap I finansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. W ramach projektu zmodernizowany zostanie jeden przejazd kolejowy z kategorii „D” do „B”, podnosząc tym samym bezpieczeństwo na tym przejeździe.
• Projekt pn. „ Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 Iga 2013. W ramach projektu zmodernizowanych zostanie 14 rozjazdów.

Ponadto, do września bieżącego roku na linii nr 355 na szlaku Międzybórz Sycowski -Bukowina Sycowska w km 37,250 – 37,900 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planuje wykonać roboty mające na celu usunięcie awarii nasypu. Umożliwi to przywrócenie ruchu pociągów towarowych oraz podwyższenie maksymalnej prędkości rozkładowej dla pociągów pasażerskich do V=100 km/h na tym odcinku. W celu maksymalnego wykorzystania zamknięcia szlaku, zarządca prowadzi również starania o wykonanie dodatkowych robót, których celem będzie likwidacja dziewięciu z czternastu ograniczeń prędkości.

Dla przyspieszenia procesu przywrócenia parametrów konstrukcyjnych linii kolejowych w przedmiotowej relacji niezbędne jest zaangażowanie się lokalnych samorządów i podmiotów gospodarczych we współfinansowanie robót rewitalizacyjnych np. w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dla województw.

Wobec powyższego, proszę o przyjęcie stanowiska.